Material per a tutories – Activitats dinàmiques

1. “A MIDA”

“A MIDA” és fruit de la col·laboració que durant dos cursos escolars han dut a terme el GREM (Grup de Recerca d’Educació Moral) de la Universitat de Barcelona, sis instituts d’educació secundària i la Fundació Jaume Bofill.

La proposta vol ser una aportació per a treballar els valors amb nois i noies adolescents en l’espai de tutoria que ofereix l’ESO.

El programa A MIDA es caracteritza per oferir materials que han estat dissenyats amb la voluntat d’apropar-se a la vida dels alumnes, recollint situacions rellevants i conflictes del seu interès. Amb les diferents unitats es vol afavorir que els alumnes parlin d’allò que els passa, de la seva experiència quotidiana, dels seus neguits, de les seves aspiracions i, en definitiva, de tot allò que els preocupa.

Tot pensant i parlant d’aquests temes, també es pretén que els alumnes entrenin les seves capacitats morals, que tinguin l’oportunitat -i la necessitat- de conèixer-se millor, d’exercitar el judici moral, de posar-se al lloc de l’altre o d’autorregular la pròpia conducta. Es tracta doncs d’afavorir el desenvolupament de la intel·ligència moral, entenent que en la mesura que les capacitats que la integren estiguin més desenvolupades, els joves es trobaran més ben preparats per tal d’afrontar situacions conflictives, i prendre les decisions que considerin correctes.

Les unitats tracten sobre valors. En alguns casos explícitament i, en molts altres de forma implícita, hi ha valors com són el respecte, la sinceritat, el diàleg o la cura dels altres, que apareixen al llarg del programa. Òbviament es tracta de valors àmpliament compartits que transcendeixen l’àmbit de les opcions personals, culturals o religioses particulars.

Partir de la pròpia experiència, desenvolupar la intel·ligència moral i transmetre valors són aspectes complementaris que permeten aconseguir alhora un doble objectiu: aprendre a viure correctament a l’interior d’una societat i desenvolupar la pròpia autonomia i esperit crític que ens permeti anar més enllà.

Aquestes són les divuit unitats de què consta el programa, distribuïdes en els dos cicles de l’ESO:

UNITATS 1r CICLE

Com som?
Autoconeixement, identificació de diferents emocions i estats d’ànim, reconeixement de diverses maneres de ser i anàlisi positiva de la pròpia.

Escoltar els altres
Competències dialògiques bàsiques centrades en l’escolta activa.

El millor de nosaltres
Autoestima, reconeixement i valoració de les qualitats de la pròpia persona i de la resta de membres del grup-classe.

Ets genial
Reconeixement i valoració de les qualitats de les persones que ens envolten.

Normes de grup
Normes de convivència en el grup, valoració de les regles que regulen el funcionament i les relacions entre les persones.

Gràcies
Agraïment en situacions quotidianes i el sentit que aquest té en les relacions personals diàries.

Viure en família
Convivència familiar, responsabilitats, normes i comunicació entre els diferents membres de la família.

Sexisme, encara?
Discriminació per raó de gènere centrada en l’àmbit laboral.

M’agrades
Primeres relacions amoroses, emocions, sentiments i experiències en les relacions amb les altres persones.

UNITATS 2n CICLE

Qui sóc jo?
Autoconeixement, reconeixement de trets de caràcter, introducció a la reflexió i escriptura personals.

Vull disculpar-me
Valoració de l’habilitat de demanar perdó en situacions diverses.

Amics i amigues
Amistat, sentit i importància de les relacions amistoses, qualitats valuoses en la persona amiga i diferents tipus d’amistat.

Parlar i entendre’s
Resolució de conflictes, diàleg com a procediment per enfrontar-se a situacions problemàtiques.

Prejudicis i racisme
Prejudicis i diferències culturals, reconeixement de la diversitat i valoració positiva d’aquesta com a enriquiment mutu.

Decidir-se
Reconeixement dels criteris que intervenen en el procés de presa de decisions i i els passos que s’han de seguir.

Saber dir no
Resposta a les pressions de grup i situacions compromeses, l’assertivitat.

El meu futur
Canvis i projecte de vida, coneixement de les pròpies habilitats i presa de decisions de caire acadèmic i professional.

T’estimo
Relacions afectives, valoració positiva d’aquestes relacions i anàlisi d’alguns conflictes en les relacions afectives.

L’enllaç al material: Amida


2. “DAFO”

L’anàlisi DAFO és al mateix temps una eina senzilla d’utilitzar però molt potent com a mecanisme d’anàlisi de la realitat i de prendre decisions. El seu nom prové de les quatre idees que centren l’anàlisi: ​debilitats​, ​amenaces​, ​fortaleses i ​oportunitats.

Organització de factors de l’analisis DAFO.

Les oportunitats i les amenaces tenen un caràcter extern mentre que les fortaleses i les febleses tenen caràcter intern. Anem a explicar-ho de forma ràpida per a que es pugui entendre:

Caràcter​ ​extern

Oportunitats​
Factors positius que podem trobar al nostre entorn: amics que ens ajuden amb​ ​la​ ​tasca,​ ​ambient​ ​positiu…

Amenaces​
Factors negatius que podem trobar al nostre entorn. Si els identifiquem correctament​ ​podem​ ​aconseguir​ ​que​ ​no​ ​ens​ ​afectin:​ ​amics​ ​que​ ​no​ ​volen​ ​estudiar…

Caràcter​ ​intern

Fortaleses
Són aquells elements que tenim com a éssers humans i que són positius: disciplina,​ ​constància…

Debilitats
Són​ ​aquells​ ​elements​ ​que​ ​tenim​ ​com​ ​a​ ​éssers​ ​humans​ ​i​ ​que​ ​són​ ​negatius: apatia,​ ​negativitat…

A​ ​partir​ ​d’aquesta​ ​breu​ ​explicació,​ ​reflexiona​ ​sobre​ ​quines​ ​Debilitats,​ ​Amenaces,​ ​Fortaleses​ ​i Debilitats​ ​creus​ ​que​ ​tens.​ ​Explica​ ​perquè​ ​creus​ ​que​ ​és​ ​així.

Com són els companys que tinc al voltant? Quines fortaleses creiem que tenen? Quines debilitats? Tenint en compte que ets al mig, digues un aspecte positiu i un a millorar de les persones​ ​que​ ​tens​ ​davant,​ ​darrere,​ ​a​ ​l’esquerra​ ​i​ ​a​ ​la​ ​dreta​ ​teves.


FONT: “A MIDA. Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO”, GREM de la Universitat de Barcelona i Fundació Jaume Bofill

Posted in Sin categoría.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *